Date Hour Day Month Year
Wednesday 16 09 1981
Stem
Ding
Ding
Yin Fire
Ding
Ding
Yin Fire
Xin ↓W
Xin
Yin Metal
Branch
You
Birth
You
Rooster
Yin Metal
You
Birth
You
Rooster
Yin Metal
You
Birth
You
Rooster
Yin Metal
Hidden Stems
Xin
↓W
Xin
↓W
Xin
↓W
Na Yin
Fire on the Slope
Fire on the Slope
Guava Wood
Stars
Personal Details
Full Name Alexis Bledel
Gender Female
Date of Birth 16 September 1981
Age 40
Website Wiki
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 499357
Day Master 丁 Yin Fire
Nobleman 亥 (Hai) 酉 (You)
Intellect 酉 (You)
Post Horse 亥 (Hai)
Peach Blossom 午 (Wu)
Void XX 辰 (Chen) 巳 (Si)
Season Autumn
Day Master Strength
By Season: Trap
Strengthening Score: 50
Weakening Score: 280
Overall: Weak
15 % 85 %
Five Factors
Five Elements
89 % - Wealth - Metal 金 (400)
11 % - Parallel - Fire 火 (50)
0 % - Output - Earth 土 (0)
0 % - Power - Water 水 (0)
0 % - Resource - Wood 木 (0)
Luck Pillars Alexis Bledel
77 67 57 47 37 27 17 7
09.2058-09.2068 09.2048-09.2058 09.2038-09.2048 09.2028-09.2038 09.2018-09.2028 09.2008-09.2018 09.1998-09.2008 09.1988-09.1998
Yi ↓R
Yi
Yin Wood
Jia ↑R
Jia
Yang Wood
Gui ↓P
Gui
Yin Water
Ren ↑P
Ren
Yang Water
Xin ↓W
Xin
Yin Metal
Geng ↑W
Geng
Yang Metal
Ji ↑O
Ji
Yin Earth
Wu ↓O
Wu
Yang Earth
Prime Si XX
Si
Snake
Yin Fire
Decline Chen XX
Chen
Dragon
Yang Earth
Sick Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Death Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Buried Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Exhausting Zi
Zi
Rat
Yang Water
Embryo Hai
Hai
Pig
Yin Water
Developing Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Geng Bing Wu
↑W ↓O
Gui Wu Yi
↓P ↓O ↓R
Yi
↓R
Wu Jia Bing
↓O ↑R
Xin Ji Gui
↓W ↑O ↓P
Gui
↓P
Ren Jia
↑P ↑R
Ding Wu Xin
↓O ↓W
Fire of the Lamp
Fire of the Lamp
Gold Foil Metal
Gold Foil Metal
Earth on the Wall
Earth on the Wall
Wood on the Plain
Wood on the Plain
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.