Date Hour Day Month Year
Tuesday 28 11 1961
Stem
Yi
Yi
Yin Wood
Ji ↓W
Ji
Yin Earth
Xin ↓P
Xin
Yin Metal
Branch
Chou
Decline
Chou
Ox
Yin Earth
Hai XX
Death
Hai
Pig
Yin Water
Chou
Decline
Chou
Ox
Yin Earth
Hidden Stems
Xin Ji Gui
↓P ↓W ↓R
Ren Jia
↑R
Xin Ji Gui
↓P ↓W ↓R
Na Yin
Metal in the sea
Wood on the Plain
Earth on the Wall
Stars
Personal Details
Full Name Alfonso Cuaron
Gender Male
Date of Birth 28 November 1961
Age 60
Website Wiki
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 327613
Day Master 乙 Yin Wood
Nobleman 子 (Zi) 申 (Shen)
Intellect 午 (Wu)
Post Horse 亥 (Hai)
Peach Blossom 午 (Wu)
Void XX 戌 (Xu) 亥 (Hai)
Season Winter
Day Master Strength
By Season: Strong
Strengthening Score: 134
Weakening Score: 126
Overall: Borderline
52 % 48 %
Five Factors
Five Elements
35 % - Wealth - Earth 土 (110)
35 % - Resource - Water 水 (110)
22 % - Power - Metal 金 (70)
8 % - Parallel - Wood 木 (24)
0 % - Output - Fire 火 (0)
Luck Pillars Alfonso Cuaron
77 67 57 47 37 27 17 7
11.2038-11.2048 11.2028-11.2038 11.2018-11.2028 11.2008-11.2018 11.1998-11.2008 11.1988-11.1998 11.1978-11.1988 11.1968-11.1978
Xin ↓P
Xin
Yin Metal
Ren ↑R
Ren
Yang Water
Gui ↓R
Gui
Yin Water
Jia
Jia
Yang Wood
Yi
Yi
Yin Wood
Bing ↓O
Bing
Yang Fire
Ding ↑O
Ding
Yin Fire
Wu ↑W
Wu
Yang Earth
Officer Post Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Dressing Up Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Bathing Si
Si
Snake
Yin Fire
Birth Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Developing Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Embryo Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Exhausting You
You
Rooster
Yin Metal
Buried Xu XX
Xu
Dog
Yang Earth
Yi
Gui Wu Yi
↓R ↑W
Geng Bing Wu
↑P ↓O ↑W
Ding Ji
↑O ↓W
Yi Ji Ding
↓W ↑O
Wu Geng Ren
↑W ↑P ↑R
Xin
↓P
Ding Wu Xin
↑O ↑W ↓P
Wood of Pine Tree
Forever Running Water
Forever Running Water
Metal in the Sand
Metal in the Sand
Fire on the Slope
Fire on the Slope
Wood on the Plain
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.