Date Hour Day Month Year
Thursday 18 12 1980
Stem
Yi
Yi
Yin Wood
Wu ↑W
Wu
Yang Earth
Geng ↑P
Geng
Yang Metal
Branch
Chou
Decline
Chou
Ox
Yin Earth
Zi
Sick
Zi
Rat
Yang Water
Shen
Embryo
Shen
Monkey
Yang Metal
Hidden Stems
Xin Ji Gui
↓P ↓W ↓R
Gui
↓R
Wu Geng Ren
↑W ↑P ↑R
Na Yin
Metal in the sea
Lightning Fire
Guava Wood
Stars
Personal Details
Full Name Christina Aguilera
Gender Female
Date of Birth 18 December 1980
Age 41
Website Wiki
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 492493
Day Master 乙 Yin Wood
Nobleman 子 (Zi) 申 (Shen)
Intellect 午 (Wu)
Post Horse 亥 (Hai)
Peach Blossom 午 (Wu)
Void XX 戌 (Xu) 亥 (Hai)
Season Winter
Day Master Strength
By Season: Strong
Strengthening Score: 140
Weakening Score: 126
Overall: Strong
53 % 47 %
Five Factors
Five Elements
44 % - Resource - Water 水 (140)
28 % - Wealth - Earth 土 (90)
28 % - Power - Metal 金 (90)
0 % - Parallel - Wood 木 (0)
0 % - Output - Fire 火 (0)
Luck Pillars Christina Aguilera
74 64 54 44 34 24 14 4
12.2054-12.2064 12.2044-12.2054 12.2034-12.2044 12.2024-12.2034 12.2014-12.2024 12.2004-12.2014 12.1994-12.2004 12.1984-12.1994
Geng ↑P
Geng
Yang Metal
Xin ↓P
Xin
Yin Metal
Ren ↑R
Ren
Yang Water
Gui ↓R
Gui
Yin Water
Jia
Jia
Yang Wood
Yi
Yi
Yin Wood
Bing ↓O
Bing
Yang Fire
Ding ↑O
Ding
Yin Fire
Dressing Up Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Bathing Si
Si
Snake
Yin Fire
Birth Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Developing Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Embryo Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Exhausting You
You
Rooster
Yin Metal
Buried Xu XX
Xu
Dog
Yang Earth
Death Hai XX
Hai
Pig
Yin Water
Gui Wu Yi
↓R ↑W
Geng Bing Wu
↑P ↓O ↑W
Ding Ji
↑O ↓W
Yi Ji Ding
↓W ↑O
Wu Geng Ren
↑W ↑P ↑R
Xin
↓P
Ding Wu Xin
↑O ↑W ↓P
Ren Jia
↑R
White Molten Metal
White Molten Metal
Wood of Willow
Wood of Willow
Water in the Spring
Water in the Spring
Earth on the House
Earth on the House
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.