Date Hour Day Month Year
Thursday 06:32 02 01 1969
Stem
Gui ↓P
Gui
Yin Water
Ding
Ding
Yin Fire
Jia ↑R
Jia
Yang Wood
Wu ↓O
Wu
Yang Earth
Branch
Mao
Sick
Mao
Rabbit
Yin Wood
Chou
Buried
Chou
Ox
Yin Earth
Zi
Exhausting
Zi
Rat
Yang Water
Shen XX
Bathing
Shen
Monkey
Yang Metal
Hidden Stems
Yi
↓R
Xin Ji Gui
↓W ↑O ↓P
Gui
↓P
Wu Geng Ren
↓O ↑W ↑P
Na Yin
Gold Foil Metal
Water in the Stream
Metal in the sea
Earth on Highway
Stars
Personal Details
Full Name Christy Turlington
Gender Female
Date of Birth 02 January 1969 06:32
Age 53
Website Wiki
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 388960
Day Master 丁 Yin Fire
Nobleman 亥 (Hai) 酉 (You)
Intellect 酉 (You)
Post Horse 亥 (Hai)
Peach Blossom 午 (Wu)
Void XX 申 (Shen) 酉 (You)
Destiny numeral 50
He Luo Li Shu 26+ 36- Σ62 H6
Season Winter
Day Master Strength
By Season: Dead
Strengthening Score: 100
Weakening Score: 259
Overall: Weak
28 % 72 %
Five Factors
Five Elements
51 % - Power - Water 水 (240)
21 % - Resource - Wood 木 (100)
19 % - Output - Earth 土 (90)
9 % - Wealth - Metal 金 (40)
0 % - Parallel - Fire 火 (0)
Luck Pillars Christy Turlington
79 69 59 49 39 29 19 9
01.2048-01.2058 01.2038-01.2048 01.2028-01.2038 01.2018-01.2028 01.2008-01.2018 01.1998-01.2008 01.1988-01.1998 01.1978-01.1988
Bing
Bing
Yang Fire
Ding
Ding
Yin Fire
Wu ↓O
Wu
Yang Earth
Ji ↑O
Ji
Yin Earth
Geng ↑W
Geng
Yang Metal
Xin ↓W
Xin
Yin Metal
Ren ↑P
Ren
Yang Water
Gui ↓P
Gui
Yin Water
Decline Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Prime Si
Si
Snake
Yin Fire
Officer Post Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Dressing Up Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Bathing Shen XX
Shen
Monkey
Yang Metal
Birth You XX
You
Rooster
Yin Metal
Developing Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Embryo Hai
Hai
Pig
Yin Water
Gui Wu Yi
↓P ↓O ↓R
Geng Bing Wu
↑W ↓O
Ding Ji
↑O
Yi Ji Ding
↓R ↑O
Wu Geng Ren
↓O ↑W ↑P
Xin
↓W
Ding Wu Xin
↓O ↓W
Ren Jia
↑P ↑R
Earth in the Sand
Earth in the Sand
Fire in Heaven
Fire in Heaven
Guava Wood
Guava Wood
Ocean Water
Ocean Water
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.