Date Hour Day Month Year
Sunday 22 04 1979
Stem
Ji
Ji
Yin Earth
Wu
Wu
Yang Earth
Ji
Ji
Yin Earth
Branch
Wei
Dressing Up
Wei
Goat
Yin Earth
Chen
Decline
Chen
Dragon
Yang Earth
Wei
Dressing Up
Wei
Goat
Yin Earth
Hidden Stems
Yi Ji Ding
↓P ↓R
Gui Wu Yi
↓W ↓P
Yi Ji Ding
↓P ↓R
Na Yin
Fire in Heaven
Wood in Forest
Fire in Heaven
Stars
Personal Details
Full Name Daniel Johns
Gender Male
Date of Birth 22 April 1979
Age 43
Website Wiki
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 478741
Day Master 己 Yin Earth
Nobleman 子 (Zi) 申 (Shen)
Intellect 酉 (You)
Post Horse 巳 (Si)
Peach Blossom 子 (Zi)
Void XX 子 (Zi) 丑 (Chou)
Season Spring
Day Master Strength
By Season: Dead
Strengthening Score: 400
Weakening Score: 45
Overall: Strong
90 % 10 %
Five Factors
Five Elements
82 % - Parallel - Earth 土 (380)
10 % - Power - Wood 木 (48)
4 % - Resource - Fire 火 (20)
3 % - Wealth - Water 水 (16)
0 % - Output - Metal 金 (0)
Luck Pillars Daniel Johns
76 66 56 46 36 26 16 6
04.2055-04.2065 04.2045-04.2055 04.2035-04.2045 04.2025-04.2035 04.2015-04.2025 04.2005-04.2015 04.1995-04.2005 04.1985-04.1995
Geng ↓O
Geng
Yang Metal
Xin ↑O
Xin
Yin Metal
Ren ↑W
Ren
Yang Water
Gui ↓W
Gui
Yin Water
Jia ↑P
Jia
Yang Wood
Yi ↓P
Yi
Yin Wood
Bing ↑R
Bing
Yang Fire
Ding ↓R
Ding
Yin Fire
Bathing Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Birth You
You
Rooster
Yin Metal
Developing Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Embryo Hai
Hai
Pig
Yin Water
Exhausting Zi XX
Zi
Rat
Yang Water
Buried Chou XX
Chou
Ox
Yin Earth
Death Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Sick Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Wu Geng Ren
↓O ↑W
Xin
↑O
Ding Wu Xin
↓R ↑O
Ren Jia
↑W ↑P
Gui
↓W
Xin Ji Gui
↑O ↓W
Wu Jia Bing
↑P ↑R
Yi
↓P
Guava Wood
Guava Wood
Ocean Water
Ocean Water
Metal in the sea
Metal in the sea
Fire in Furnace
Fire in Furnace
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.