Date Hour Day Month Year
Saturday 20:25 19 01 1946
Stem
Ren
Ren
Yang Water
Gui
Gui
Yin Water
Ji ↓P
Ji
Yin Earth
Yi ↑O
Yi
Yin Wood
Branch
Xu
Decline
Xu
Dog
Yang Earth
Si
Embryo
Si
Snake
Yin Fire
Chou
Dressing Up
Chou
Ox
Yin Earth
You
Sick
You
Rooster
Yin Metal
Hidden Stems
Ding Wu Xin
↓W ↑P ↓R
Geng Bing Wu
↑R ↑W ↑P
Xin Ji Gui
↓R ↓P
Xin
↓R
Na Yin
Ocean Water
Forever Running Water
Lightning Fire
Water in the Spring
Stars
Personal Details
Full Name Dolly Parton
Gender Female
Date of Birth 19 January 1946 20:25
Age 76
Website Wiki
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 191159
Day Master 癸 Yin Water
Nobleman 卯 (Mao) 巳 (Si)
Intellect 卯 (Mao)
Post Horse 亥 (Hai)
Peach Blossom 午 (Wu)
Void XX 午 (Wu) 未 (Wei)
Destiny numeral 19
He Luo Li Shu 35+ 36- Σ71 H5
Season Winter
Day Master Strength
By Season: Prosperous
Strengthening Score: 224
Weakening Score: 231
Overall: Borderline
49 % 51 %
Five Factors
Five Elements
43 % - Power - Earth 土 (240)
23 % - Resource - Metal 金 (128)
17 % - Parallel - Water 水 (96)
9 % - Output - Wood 木 (50)
7 % - Wealth - Fire 火 (40)
Luck Pillars Dolly Parton
75 65 55 45 35 25 15 5
01.2021-01.2031 01.2011-01.2021 01.2001-01.2011 01.1991-01.2001 01.1981-01.1991 01.1971-01.1981 01.1961-01.1971 01.1951-01.1961
Ding ↓W
Ding
Yin Fire
Bing ↑W
Bing
Yang Fire
Yi ↑O
Yi
Yin Wood
Jia ↓O
Jia
Yang Wood
Gui
Gui
Yin Water
Ren
Ren
Yang Water
Xin ↓R
Xin
Yin Metal
Geng ↑R
Geng
Yang Metal
Sick You
You
Rooster
Yin Metal
Death Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Buried Wei XX
Wei
Goat
Yin Earth
Exhausting Wu XX
Wu
Horse
Yang Fire
Embryo Si
Si
Snake
Yin Fire
Developing Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Birth Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Bathing Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Xin
↓R
Wu Geng Ren
↑P ↑R
Yi Ji Ding
↑O ↓P ↓W
Ding Ji
↓W ↓P
Geng Bing Wu
↑R ↑W ↑P
Gui Wu Yi
↑P ↑O
Yi
↑O
Wu Jia Bing
↑P ↓O ↑W
Fire on the Slope
Fire on the Slope
Metal in the Sand
Metal in the Sand
Forever Running Water
Forever Running Water
Wood of Pine Tree
Wood of Pine Tree
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.