Date Hour Day Month Year
Wednesday 25 08 1954
Stem
Gui
Gui
Yin Water
Ren
Ren
Yang Water
Jia ↓O
Jia
Yang Wood
Branch
Chou
Dressing Up
Chou
Ox
Yin Earth
Shen
Death
Shen
Monkey
Yang Metal
Wu
Exhausting
Wu
Horse
Yang Fire
Hidden Stems
Xin Ji Gui
↓R ↓P
Wu Geng Ren
↑P ↑R
Ding Ji
↓W ↓P
Na Yin
Mulberry Wood
Metal in the Sword
Metal in the Sand
Stars
Personal Details
Full Name Elvis Costello
Gender Male
Date of Birth 25 August 1954
Age 67
Website Wiki
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 265549
Day Master 癸 Yin Water
Nobleman 卯 (Mao) 巳 (Si)
Intellect 卯 (Mao)
Post Horse 亥 (Hai)
Peach Blossom 午 (Wu)
Void XX 寅 (Yin) 卯 (Mao)
Season Autumn
Day Master Strength
By Season: Strong
Strengthening Score: 192
Weakening Score: 98
Overall: Strong
66 % 34 %
Five Factors
Five Elements
34 % - Parallel - Water 水 (112)
24 % - Resource - Metal 金 (80)
17 % - Power - Earth 土 (55)
15 % - Output - Wood 木 (50)
11 % - Wealth - Fire 火 (35)
Luck Pillars Elvis Costello
75 65 55 45 35 25 15 5
08.2029-08.2039 08.2019-08.2029 08.2009-08.2019 08.1999-08.2009 08.1989-08.1999 08.1979-08.1989 08.1969-08.1979 08.1959-08.1969
Geng ↑R
Geng
Yang Metal
Ji ↓P
Ji
Yin Earth
Wu ↑P
Wu
Yang Earth
Ding ↓W
Ding
Yin Fire
Bing ↑W
Bing
Yang Fire
Yi ↑O
Yi
Yin Wood
Jia ↓O
Jia
Yang Wood
Gui
Gui
Yin Water
Developing Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Birth Mao XX
Mao
Rabbit
Yin Wood
Bathing Yin XX
Yin
Tiger
Yang Wood
Dressing Up Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Officer Post Zi
Zi
Rat
Yang Water
Prime Hai
Hai
Pig
Yin Water
Decline Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Sick You
You
Rooster
Yin Metal
Gui Wu Yi
↑P ↑O
Yi
↑O
Wu Jia Bing
↑P ↓O ↑W
Xin Ji Gui
↓R ↓P
Gui
Ren Jia
↓O
Ding Wu Xin
↓W ↑P ↓R
Xin
↓R
White Molten Metal
Earth on Fortress
Earth on Fortress
Water in the Stream
Water in the Stream
Fire on Mountain
Fire on Mountain
Metal in the Sword
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.