Date Hour Day Month Year
Sunday 10:41 08 03 1959
Stem
Ji
Ji
Yin Earth
Ji
Ji
Yin Earth
Bing ↑R
Bing
Yang Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Branch
Si
Prime
Si
Snake
Yin Fire
Chou
Buried
Chou
Ox
Yin Earth
Yin
Death
Yin
Tiger
Yang Wood
Hai
Embryo
Hai
Pig
Yin Water
Hidden Stems
Geng Bing Wu
↓O ↑R
Xin Ji Gui
↑O ↓W
Wu Jia Bing
↑P ↑R
Ren Jia
↑W ↑P
Na Yin
Wood in Forest
Lightning Fire
Fire in Furnace
Wood on the Plain
Stars
Personal Details
Full Name Irene Cara
Gender Female
Date of Birth 08 March 1959 10:41
Age 63
Website Wiki
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 304146
Day Master 己 Yin Earth
Nobleman 子 (Zi) 申 (Shen)
Intellect 酉 (You)
Post Horse 亥 (Hai)
Peach Blossom 午 (Wu)
Void XX 午 (Wu) 未 (Wei)
Destiny numeral 56
He Luo Li Shu 43+ 34- Σ77 H18
Season Spring
Day Master Strength
By Season: Dead
Strengthening Score: 294
Weakening Score: 109
Overall: Strong
73 % 27 %
Five Factors
Five Elements
33 % - Parallel - Earth 土 (150)
32 % - Resource - Fire 火 (144)
20 % - Power - Wood 木 (90)
10 % - Wealth - Water 水 (45)
5 % - Output - Metal 金 (20)
Luck Pillars Irene Cara
79 69 59 49 39 29 19 9
03.2038-03.2048 03.2028-03.2038 03.2018-03.2028 03.2008-03.2018 03.1998-03.2008 03.1988-03.1998 03.1978-03.1988 03.1968-03.1978
Jia ↑P
Jia
Yang Wood
Gui ↓W
Gui
Yin Water
Ren ↑W
Ren
Yang Water
Xin ↑O
Xin
Yin Metal
Geng ↓O
Geng
Yang Metal
Ji
Ji
Yin Earth
Wu
Wu
Yang Earth
Ding ↓R
Ding
Yin Fire
Developing Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Birth You
You
Rooster
Yin Metal
Bathing Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Dressing Up Wei XX
Wei
Goat
Yin Earth
Officer Post Wu XX
Wu
Horse
Yang Fire
Prime Si
Si
Snake
Yin Fire
Decline Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Sick Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Ding Wu Xin
↓R ↑O
Xin
↑O
Wu Geng Ren
↓O ↑W
Yi Ji Ding
↓P ↓R
Ding Ji
↓R
Geng Bing Wu
↓O ↑R
Gui Wu Yi
↓W ↓P
Yi
↓P
Fire on Mountain
Metal in the Sword
Metal in the Sword
Road Side Earth
Road Side Earth
Wood in Forest
Wood in Forest
Fire in Furnace
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.