Date Hour Day Month Year
Friday 19:30 09 01 1970
Stem
Jia ↑P
Jia
Yang Wood
Ji
Ji
Yin Earth
Ding ↓R
Ding
Yin Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Branch
Xu
Developing
Xu
Dog
Yang Earth
Chou
Buried
Chou
Ox
Yin Earth
Chou
Buried
Chou
Ox
Yin Earth
You
Birth
You
Rooster
Yin Metal
Hidden Stems
Ding Wu Xin
↓R ↑O
Xin Ji Gui
↑O ↓W
Xin Ji Gui
↑O ↓W
Xin
↑O
Na Yin
Fire on Mountain
Lightning Fire
Water in the Stream
Earth on Highway
Stars
Personal Details
Full Name Lara Fabian
Gender Female
Date of Birth 09 January 1970 19:30
Age 52
Website Wiki
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 398471
Day Master 己 Yin Earth
Nobleman 子 (Zi) 申 (Shen)
Intellect 酉 (You)
Post Horse 亥 (Hai)
Peach Blossom 午 (Wu)
Void XX 午 (Wu) 未 (Wei)
Destiny numeral 51
He Luo Li Shu 49+ 40- Σ89 H59
Season Winter
Day Master Strength
By Season: Trap
Strengthening Score: 340
Weakening Score: 147
Overall: Strong
70 % 30 %
Five Factors
Five Elements
51 % - Parallel - Earth 土 (280)
23 % - Output - Metal 金 (128)
11 % - Resource - Fire 火 (60)
9 % - Power - Wood 木 (50)
6 % - Wealth - Water 水 (32)
Luck Pillars Lara Fabian
78 68 58 48 38 28 18 8
01.2048-01.2058 01.2038-01.2048 01.2028-01.2038 01.2018-01.2028 01.2008-01.2018 01.1998-01.2008 01.1988-01.1998 01.1978-01.1988
Yi ↓P
Yi
Yin Wood
Jia ↑P
Jia
Yang Wood
Gui ↓W
Gui
Yin Water
Ren ↑W
Ren
Yang Water
Xin ↑O
Xin
Yin Metal
Geng ↓O
Geng
Yang Metal
Ji
Ji
Yin Earth
Wu
Wu
Yang Earth
Birth You
You
Rooster
Yin Metal
Bathing Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Dressing Up Wei XX
Wei
Goat
Yin Earth
Officer Post Wu XX
Wu
Horse
Yang Fire
Prime Si
Si
Snake
Yin Fire
Decline Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Sick Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Death Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Xin
↑O
Wu Geng Ren
↓O ↑W
Yi Ji Ding
↓P ↓R
Ding Ji
↓R
Geng Bing Wu
↓O ↑R
Gui Wu Yi
↓W ↓P
Yi
↓P
Wu Jia Bing
↑P ↑R
Water in the Spring
Water in the Spring
Wood of Willow
Wood of Willow
White Molten Metal
White Molten Metal
Earth on Fortress
Earth on Fortress
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.