Date Hour Day Month Year
Wednesday 07:07 18 11 1942
Stem
Geng ↑P
Geng
Yang Metal
Yi
Yi
Yin Wood
Xin ↓P
Xin
Yin Metal
Ren ↑R
Ren
Yang Water
Branch
Chen
Dressing Up
Chen
Dragon
Yang Earth
Hai
Death
Hai
Pig
Yin Water
Hai
Death
Hai
Pig
Yin Water
Wu
Birth
Wu
Horse
Yang Fire
Hidden Stems
Gui Wu Yi
↓R ↑W
Ren Jia
↑R
Ren Jia
↑R
Ding Ji
↑O ↓W
Na Yin
White Molten Metal
Fire on Mountain
Gold in Jewelery
Wood of Willow
Stars
Personal Details
Full Name Linda Evans
Gender Female
Date of Birth 18 November 1942 07:07
Age 79
Website Wiki
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 163577
Day Master 乙 Yin Wood
Nobleman 子 (Zi) 申 (Shen)
Intellect 午 (Wu)
Post Horse 巳 (Si)
Peach Blossom 子 (Zi)
Void XX 申 (Shen) 酉 (You)
Destiny numeral 87
He Luo Li Shu 17+ 36- Σ53 H10
Season Winter
Day Master Strength
By Season: Strong
Strengthening Score: 324
Weakening Score: 126
Overall: Strong
72 % 28 %
Five Factors
Five Elements
52 % - Resource - Water 水 (260)
20 % - Power - Metal 金 (100)
13 % - Parallel - Wood 木 (64)
9 % - Wealth - Earth 土 (45)
7 % - Output - Fire 火 (35)
Luck Pillars Linda Evans
73 63 53 43 33 23 13 3
11.2015-11.2025 11.2005-11.2015 11.1995-11.2005 11.1985-11.1995 11.1975-11.1985 11.1965-11.1975 11.1955-11.1965 11.1945-11.1955
Gui ↓R
Gui
Yin Water
Jia
Jia
Yang Wood
Yi
Yi
Yin Wood
Bing ↓O
Bing
Yang Fire
Ding ↑O
Ding
Yin Fire
Wu ↑W
Wu
Yang Earth
Ji ↓W
Ji
Yin Earth
Geng ↑P
Geng
Yang Metal
Officer Post Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Dressing Up Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Bathing Si
Si
Snake
Yin Fire
Birth Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Developing Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Embryo Shen XX
Shen
Monkey
Yang Metal
Exhausting You XX
You
Rooster
Yin Metal
Buried Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Yi
Gui Wu Yi
↓R ↑W
Geng Bing Wu
↑P ↓O ↑W
Ding Ji
↑O ↓W
Yi Ji Ding
↓W ↑O
Wu Geng Ren
↑W ↑P ↑R
Xin
↓P
Ding Wu Xin
↑O ↑W ↓P
Gold Foil Metal
Fire of the Lamp
Fire of the Lamp
Water in Milky Way
Water in Milky Way
Earth on Highway
Earth on Highway
Gold in Jewelery
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.