Date Hour Day Month Year
Wednesday 15 01 1947
Stem
Jia
Jia
Yang Wood
Xin ↑P
Xin
Yin Metal
Bing ↑O
Bing
Yang Fire
Branch
Wu
Death
Wu
Horse
Yang Fire
Chou
Dressing Up
Chou
Ox
Yin Earth
Xu
Developing
Xu
Dog
Yang Earth
Hidden Stems
Ding Ji
↓O ↑W
Xin Ji Gui
↑P ↑W ↑R
Ding Wu Xin
↓O ↓W ↑P
Na Yin
Metal in the Sand
Earth on the Wall
Earth on the House
Stars
Personal Details
Full Name Pete Waterman
Gender Male
Date of Birth 15 January 1947
Age 75
Website Wiki
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 199801
Day Master 甲 Yang Wood
Nobleman 丑 (Chou) 未 (Wei)
Intellect 巳 (Si)
Post Horse 申 (Shen)
Peach Blossom 卯 (Mao)
Void XX 辰 (Chen) 巳 (Si)
Season Winter
Day Master Strength
By Season: Strong
Strengthening Score: 16
Weakening Score: 250
Overall: Weak
6 % 94 %
Five Factors
Five Elements
40 % - Wealth - Earth 土 (150)
30 % - Power - Metal 金 (112)
26 % - Output - Fire 火 (95)
4 % - Resource - Water 水 (16)
0 % - Parallel - Wood 木 (0)
Luck Pillars Pete Waterman
77 67 57 47 37 27 17 7
01.2024-01.2034 01.2014-01.2024 01.2004-01.2014 01.1994-01.2004 01.1984-01.1994 01.1974-01.1984 01.1964-01.1974 01.1954-01.1964
Ji ↑W
Ji
Yin Earth
Wu ↓W
Wu
Yang Earth
Ding ↓O
Ding
Yin Fire
Bing ↑O
Bing
Yang Fire
Yi
Yi
Yin Wood
Jia
Jia
Yang Wood
Gui ↑R
Gui
Yin Water
Ren ↓R
Ren
Yang Water
Embryo You
You
Rooster
Yin Metal
Exhausting Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Buried Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Death Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Sick Si XX
Si
Snake
Yin Fire
Decline Chen XX
Chen
Dragon
Yang Earth
Prime Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Officer Post Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Xin
↑P
Wu Geng Ren
↓W ↓P ↓R
Yi Ji Ding
↑W ↓O
Ding Ji
↓O ↑W
Geng Bing Wu
↓P ↑O ↓W
Gui Wu Yi
↑R ↓W
Yi
Wu Jia Bing
↓W ↑O
Earth on Highway
Earth on Highway
Water in Milky Way
Water in Milky Way
Fire of the Lamp
Fire of the Lamp
Gold Foil Metal
Gold Foil Metal
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.