Date Hour Day Month Year
Tuesday 13 01 1970
Stem
Gui
Gui
Yin Water
Ding ↓W
Ding
Yin Fire
Ji ↓P
Ji
Yin Earth
Branch
Si
Embryo
Si
Snake
Yin Fire
Chou
Dressing Up
Chou
Ox
Yin Earth
You
Sick
You
Rooster
Yin Metal
Hidden Stems
Geng Bing Wu
↑R ↑W ↑P
Xin Ji Gui
↓R ↓P
Xin
↓R
Na Yin
Forever Running Water
Water in the Stream
Earth on Highway
Stars
Personal Details
Full Name Shonda Rhimes
Gender Female
Date of Birth 13 January 1970
Age 52
Website Wiki
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 398509
Day Master 癸 Yin Water
Nobleman 卯 (Mao) 巳 (Si)
Intellect 卯 (Mao)
Post Horse 亥 (Hai)
Peach Blossom 午 (Wu)
Void XX 午 (Wu) 未 (Wei)
Season Winter
Day Master Strength
By Season: Prosperous
Strengthening Score: 128
Weakening Score: 182
Overall: Weak
41 % 59 %
Five Factors
Five Elements
46 % - Power - Earth 土 (180)
29 % - Resource - Metal 金 (112)
21 % - Wealth - Fire 火 (80)
4 % - Parallel - Water 水 (16)
0 % - Output - Wood 木 (0)
Luck Pillars Shonda Rhimes
77 67 57 47 37 27 17 7
01.2047-01.2057 01.2037-01.2047 01.2027-01.2037 01.2017-01.2027 01.2007-01.2017 01.1997-01.2007 01.1987-01.1997 01.1977-01.1987
Yi ↑O
Yi
Yin Wood
Jia ↓O
Jia
Yang Wood
Gui
Gui
Yin Water
Ren
Ren
Yang Water
Xin ↓R
Xin
Yin Metal
Geng ↑R
Geng
Yang Metal
Ji ↓P
Ji
Yin Earth
Wu ↑P
Wu
Yang Earth
Sick You
You
Rooster
Yin Metal
Death Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Buried Wei XX
Wei
Goat
Yin Earth
Exhausting Wu XX
Wu
Horse
Yang Fire
Embryo Si
Si
Snake
Yin Fire
Developing Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Birth Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Bathing Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Xin
↓R
Wu Geng Ren
↑P ↑R
Yi Ji Ding
↑O ↓P ↓W
Ding Ji
↓W ↓P
Geng Bing Wu
↑R ↑W ↑P
Gui Wu Yi
↑P ↑O
Yi
↑O
Wu Jia Bing
↑P ↓O ↑W
Water in the Spring
Water in the Spring
Wood of Willow
Wood of Willow
White Molten Metal
White Molten Metal
Earth on Fortress
Earth on Fortress
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.