Hour Day Month Year
15:37 07 04 2020
Jia
Jia
Yang Wood
Geng
Geng
Yang Metal
Geng
Geng
Yang Metal
Geng
Geng
Yang Metal
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-04-07 15:37
Yang Ju 4 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 6, Id: 201
SE S SW
Tiger
Wu Assistant
Wu Xun 4
Warrior
Gui Hero
Gui Li 9
Earth
Bing Rice (F)
Bing Kun 2
Void
E
Harmonies
Yi Aggressor
Yi Zhen 3
Commander:
Heavenly Heart at 6
Messenger:
Open Door at 6
Heaven
Xin Pillar
Xin Dui 7
W Void
Horse
Supreme Yin
Ren Official
Ren Gen 8
Snake
Ding Grass
Ding Kan 1
Commander
Geng Heart
Geng Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 4 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 6, Id: 201
SE S SW
Yue Shi
Gui Jia
Ji Xing
Void
E
Ri Sheng
Chart Id : 201
W Void
Horse
Xing Zhi
Zhan Ge
Fei Gong
Fu Gong
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.