Hour Day Month Year
21:02 22 10 2019
Xin
Xin
Yin Metal
Ren
Ren
Yang Water
Jia
Jia
Yang Wood
Ji
Ji
Yin Earth
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Chen/
Chen
Dragon
Yang Earth
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-10-22 21:02
Yin Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 8, Id: 708
SE S Void Void SW
Snake
Geng Grass
Yi Xun 4
Commander
Ren Official
Xin Li 9
Heaven
Wu Aggressor
Ji Kun 2
E
Supreme Yin
Ding Heart
Wu Zhen 3
Commander:
Heavenly Official at 9
Messenger:
Birth Door at 1
Earth
Yi Assistant
Gui Dui 7
W
Horse
Harmonies
Gui Pillar
Ren Gen 8
Tiger
Ji Rice (F)
Geng Kan 1
Warrior
Xin Hero
Ding Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 8, Id: 708
SE S Void Void SW
Qi Ge
Long Fan
E
Ren Jia
Di Jia
Chart Id : 708
Chong Zha
Gui Dun
San Qi Zhi
Ri Zhi
W
Horse
Shen Jia
Yue Shi
Ying Bai
Xing Zhi
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.