Hour Day Month Year
13:07 21 04 2021
Xin
Xin
Yin Metal
Ji
Ji
Yin Earth
Ren
Ren
Yang Water
Xin
Xin
Yin Metal
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2021-04-21 13:07
Yang Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 2, Id: 68
SE Horse Void S SW
Void
Earth
Geng Assistant
Geng Xun 4
Heaven
Bing Hero
Bing Li 9
Commander
Wu Rice (F)
Wu Kun 2
E
Warrior
Ji Aggressor
Ji Zhen 3
Commander:
Heavenly Rice at 5
Messenger:
Death Door at 9
Snake
Gui Pillar
Gui Dui 7
W
Tiger
Ding Official
Ding Gen 8
Harmonies
Yi Grass
Yi Kan 1
Supreme Yin
Ren Heart
Ren Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 2, Id: 68
SE Horse Void S SW
Void
Zhan Ge
Yue Shi
Yue Sheng
E
Chart Id : 68
W
Xing Mu
Xiu Zha
Long Dun
San Qi Zhi
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.