Hour Day Month Year
00:13 26 07 2021
Bing
Bing
Yang Fire
Yi
Yi
Yin Wood
Yi
Yi
Yin Wood
Xin
Xin
Yin Metal
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2021-07-26 00:13
Yin Ju 4 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 3, Id: 733
SE Horse S SW
Tiger
Ding Pillar
Wu Xun 4
Harmonies
Bing Heart
Ren Li 9
Supreme Yin
Xin Grass
Geng Kun 2
Void
E
Warrior
Geng Rice (F)
Ji Zhen 3
Commander:
Heavenly Aggressor at 6
Messenger:
Injury Door at 1
Snake
Gui Official
Ding Dui 7
W Void
Earth
Ren Hero
Gui Gen 8
Heaven
Wu Assistant
Xin Kan 1
Commander
Ji Aggressor
Bing Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 4 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 3, Id: 733
SE Horse S SW
Yue Sheng
Hu Chang
Void
E
Ri Sheng
Quan Yi
Xing Ge
Fu Gong
Chart Id : 733
She Jiao
W Void
Long Fan
Xiang Zuo
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.