Hour Day Month Year
19:36 06 12 2022
Ren
Ren
Yang Water
Gui
Gui
Yin Water
Xin
Xin
Yin Metal
Ren
Ren
Yang Water
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Si
Si
Snake
Yin Fire
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Date: 2022-12-06 19:36
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 6, Id: 659
SE S Void Void SW
Harmonies
Geng Hero
Bing Xun 4
Supreme Yin
Wu Rice (F)
Geng Li 9
Snake
Ren Pillar
Wu Kun 2
E
Tiger
Bing Assistant
Yi Zhen 3
Commander:
Heavenly Heart at 7
Messenger:
Open Door at 7
Commander
Gui Heart
Ren Dui 7
W
Warrior
Yi Aggressor
Xin Gen 8
Earth
Xin Official
Ji Kan 1
Heaven
Ji Grass
Gui Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 6, Id: 659
SE S Void Void SW
Qi Ge
Tai Huo
Gui Jia
Fei Gong
E
Chart Id : 659
W
Long Zou
NE N Horse NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.