Hour Day Month Year
08:45 14 08 2022
Wu
Wu
Yang Earth
Ji
Ji
Yin Earth
Wu
Wu
Yang Earth
Ren
Ren
Yang Water
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Date: 2022-08-14 08:45
Yin Ju 5 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 5, Id: 785
SE Horse Void S SW
Void
Supreme Yin
Ji Assistant
Ji Xun 4
Snake
Gui Hero
Gui Li 9
Commander
Xin Rice (F)
Xin Kun 2
E
Harmonies
Geng Aggressor
Geng Zhen 3
Commander:
Heavenly Fowl at 5
Messenger:
Death Door at 1
Heaven
Bing Pillar
Bing Dui 7
W
Tiger
Ding Official
Ding Gen 8
Warrior
Ren Grass
Ren Kan 1
Earth
Yi Heart
Yi Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 5 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 5, Id: 785
SE Horse Void S SW
Void
E
Zhan Ge
Chart Id : 785
W
Xing Mu
Ri Zhi
Ri Mu
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.