Hour Day Month Year
20:10 01 12 2020
Ren
Ren
Yang Water
Wu
Wu
Yang Earth
Ding
Ding
Yin Fire
Geng
Geng
Yang Metal
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-12-01 20:10
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 6, Id: 659
SE S SW
Harmonies
Geng Hero
Bing Xun 4
Supreme Yin
Wu Rice (F)
Geng Li 9
Snake
Ren Pillar
Wu Kun 2
Horse Void
E
Tiger
Bing Assistant
Yi Zhen 3
Commander:
Heavenly Heart at 7
Messenger:
Open Door at 7
Commander
Gui Heart
Ren Dui 7
W Void
Warrior
Yi Aggressor
Xin Gen 8
Earth
Xin Official
Ji Kan 1
Heaven
Ji Grass
Gui Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 6, Id: 659
SE S SW
Qi Ge
Tai Huo
Gui Jia
Fei Gong
Horse Void
E
Chart Id : 659
W Void
Long Zou
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.