Hour Day Month Year
11:47 08 12 2021
Ren
Ren
Yang Water
Geng
Geng
Yang Metal
Geng
Geng
Yang Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2021-12-08 11:47
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 9, Id: 559
SE S Void Void SW
Tiger
Wu Grass
Ding Xun 4
Harmonies
Geng Official
Ji Li 9
Supreme Yin
Bing Aggressor
Yi Kun 2
Horse
E
Warrior
Ren Heart
Bing Zhen 3
Commander:
Heavenly Hero at 6
Messenger:
View Door at 1
Snake
Ding Assistant
Xin Dui 7
W
Earth
Xin Pillar
Geng Gen 8
Heaven
Yi Rice (F)
Wu Kan 1
Commander
Ji Hero
Ren Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 9, Id: 559
SE S Void Void SW
Xing Ge
Fu Gong
Zhen Zha
San Qi Zhi
Horse
E
Chart Id : 559
Xing Sheng
W
Ri Shi
Tian Jia
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.