Hour Day Month Year
10:24 15 07 2020
Ji
Ji
Yin Earth
Ji
Ji
Yin Earth
Gui
Gui
Yin Water
Geng
Geng
Yang Metal
Si
Si
Snake
Yin Fire
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-07-15 10:24
Yin Ju 5 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 5, Id: 786
SE Horse S SW
Commander
Xin Rice (F)
Ji Xun 4
Heaven
Bing Pillar
Gui Li 9
Earth
Yi Heart
Xin Kun 2
E
Snake
Gui Hero
Geng Zhen 3
Commander:
Heavenly Fowl at 4
Messenger:
Death Door at 9
Warrior
Ren Grass
Bing Dui 7
W
Supreme Yin
Ji Assistant
Ding Gen 8
Harmonies
Geng Aggressor
Ren Kan 1
Tiger
Ding Official
Yi Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Yin Ju 5 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 5, Id: 786
SE Horse S SW
Yue Sheng
Quan Yi
Long Zou
Ri Mu
E
Chart Id : 786
W
Shen Jia
Fu Ge
NE Void N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.