Hour Day Month Year
03:48 24 09 2020
Wu
Wu
Yang Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Yi
Yi
Yin Wood
Geng
Geng
Yang Metal
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
You
You
Rooster
Yin Metal
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-09-24 03:48
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 9, Id: 555
SE S SW
Warrior
Ren Heart
Ding Xun 4
Tiger
Wu Grass
Ji Li 9
Harmonies
Geng Official
Yi Kun 2
Horse
E
Earth
Xin Pillar
Bing Zhen 3
Commander:
Heavenly Hero at 1
Messenger:
View Door at 5
Supreme Yin
Bing Aggressor
Xin Dui 7
W
Heaven
Yi Rice (F)
Geng Gen 8
Commander
Ji Hero
Wu Kan 1
Snake
Ding Assistant
Ren Qian 6
Void
NE N Void NW
Structure
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 9, Id: 555
SE S SW
Ren Xing
Qi Ge
Da Ge
Horse
E
Chart Id : 555
W
Shen Dun
San Qi Zhi
Void
NE N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.