Hour Day Month Year
08:51 25 08 2019
Wu
Wu
Yang Earth
Jia
Jia
Yang Wood
Ren
Ren
Yang Water
Ji
Ji
Yin Earth
Chen/
Chen
Dragon
Yang Earth
Wu/
Wu
Horse
Yang Fire
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-08-25 08:51
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 1, Id: 545
SE Void S SW
Void
Warrior
Ding Assistant
Ding Xun 4
Tiger
Ji Hero
Ji Li 9
Harmonies
Yi Rice (F)
Yi Kun 2
Horse
E
Earth
Bing Aggressor
Bing Zhen 3
Commander:
Grass at 1
Messenger:
Rest at 6
Supreme Yin
Xin Pillar
Xin Dui 7
W
Heaven
Geng Official
Geng Gen 8
Commander
Wu Grass
Wu Kan 1
Snake
Ren Heart
Ren Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 1, Id: 545
SE Void S SW
Void
Xing Shi
Xing Wang
Ri Mu
Horse
E
Yue Wang
Chart Id : 545
W
Geng Xing
Zhan Ge
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.