Hour Day Month Year
23:58 16 09 2021
Ren
Ren
Yang Water
Ding
Ding
Yin Fire
Ding
Ding
Yin Fire
Xin
Xin
Yin Metal
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
You
You
Rooster
Yin Metal
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2021-09-16 23:58
Yin Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 5, Id: 1057
SE Horse S SW
Supreme Yin
Gui Assistant
Gui Xun 4
Snake
Wu Hero
Wu Li 9
Commander
Bing Rice (F)
Bing Kun 2
E
Harmonies
Ding Aggressor
Ding Zhen 3
Commander:
Heavenly Fowl at 5
Messenger:
Death Door at 6
Heaven
Geng Pillar
Geng Dui 7
W
Tiger
Ji Official
Ji Gen 8
Warrior
Yi Grass
Yi Kan 1
Earth
Xin Heart
Xin Qian 6
Void
NE N Void NW
Structure
Yin Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 5, Id: 1057
SE Horse S SW
Gui Xing
Long Fan
Die Xue
Xiang Zuo
Quan Yi
E
Xiu Zha
San Qi Zhi
Chart Id : 1057
Zhan Ge
W
Void
NE N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.