Hour Day Month Year
13:35 21 04 2024
Gui
Gui
Yin Water
Yi
Yi
Yin Wood
Wu
Wu
Yang Earth
Jia
Jia
Yang Wood
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Date: 2024-04-21 13:35
Yang Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 3, Id: 80
SE Horse S SW
Warrior
Ren Heart
Geng Xun 4
Earth
Yi Grass
Bing Li 9
Heaven
Ding Official
Wu Kun 2
E
Tiger
Gui Pillar
Ji Zhen 3
Commander:
Heavenly Aggressor at 7
Messenger:
Injury Door at 3
Commander
Ji Aggressor
Gui Dui 7
W
Harmonies
Wu Rice (F)
Ding Gen 8
Supreme Yin
Bing Hero
Yi Kan 1
Snake
Geng Assistant
Ren Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Yang Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 3, Id: 80
SE Horse S SW
Ren Xing
E
Chart Id : 80
W
Hu Dun
Zhen Zha
San Qi Zhi
Xing Zhi
Fu Ge
NE Void N Void NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.