Hour Day Month Year
05:14 08 12 2023
Ji
Ji
Yin Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Jia
Jia
Yang Wood
Gui
Gui
Yin Water
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Date: 2023-12-08 05:14
Yin Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 6, Id: 916
SE Void S SW
Void
Tiger
Xin Assistant
Xin Xun 4
Harmonies
Bing Hero
Bing Li 9
Supreme Yin
Gui Rice (F)
Gui Kun 2
E
Warrior
Ren Aggressor
Ren Zhen 3
Commander:
Heavenly Heart at 6
Messenger:
Open Door at 1
Snake
Wu Pillar
Wu Dui 7
W
Horse
Earth
Yi Official
Yi Gen 8
Heaven
Ding Grass
Ding Kan 1
Commander
Ji Heart
Ji Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 6, Id: 916
SE Void S SW
Void
Yue Sheng
Zhan Ge
Da Ge
E
Chart Id : 916
W
Horse
Chong Zha
San Qi Zhi
Yu Nu
Xing Shi
San Qi Zhi
Xing Zhi
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2023 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.