Back <> All <> Qian-Kun | Kan-Li | Zhen-Xun | Gen-Dui | Pi-Tai | JiJi-WeiJi | Heng-Yi | Sun-Xian
Family Name: JiJi-WeiJi

Parent

Father

Fire
Jia Kan 7
Yin Li 9

Wood

Tiger

63
Accomplished
56.250°-61.875°
NE3
4 6 8

Child

Daughter

Fire
Jia Kan 7
Xu Gen 2

Wood

Dog

39
Obstruction
298.125°-303.750°
NW1
4 6 9

Child

Daughter

Fire
Yi Kan 7
Si Qian 3

Wood

Snake

5
Waiting
146.250°-151.875°
SE3
4 8 9

Child

Daughter

Fire
Wu Kan 7
Zi Zhen 4

Earth

Rat

3
Beginning
11.250°-16.875°
N3
4 6 8

Child

Daughter

Metal
Geng Dui 4
Yin Li 2

Metal

Tiger

49
Reform
78.750°-84.375°
E1
4 6 8

Child

Daughter

Water
Xin Kun 1
Chou Li 3

Metal

Ox

36
Dimming
Light
45.000°-50.625°
NE2
4 6 8

Child

Daughter

Fire
Bing Xun 2
Yin Li 4

Fire

Tiger

37
Family
61.875°-67.500°
NE3
1 2 7

Parent

Mother

Wood
Jia Li 3
Shen Kan 9

Wood

Monkey

64
Not Yet
Accomplished
236.250°-241.875°
SW3
2 3 7

Child

Son

Wood
Jia Li 3
Chen Dui 2

Wood

Dragon

38
Opposition
118.125°-123.750°
SE1
1 2 3

Child

Son

Wood
Yi Li 3
Hai Kun 3

Wood

Pig

35
Advancement
326.250°-331.875°
NW3
1 3 7

Child

Son

Wood
Wu Li 3
Wu Xun 4

Earth

Horse

50
The
Cauldron
191.250°-196.875°
S3
2 3 7

Child

Son

Water
Geng Gen 6
Shen Kan 2

Metal

Monkey

4
Bliss
258.750°-264.375°
W1
2 3 7

Child

Son

Metal
Xin Qian 9
Wei Kan 3

Metal

Goat

6
Litigation
225.000°-230.625°
SW2
2 3 7

Child

Son

Wood
Bing Zhen 8
Shen Kan 4

Fire

Monkey

40
Relief
241.875°-247.500°
SW3
6 8 9

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.