Date Hour Day Month Year
Monday 00:11 26 07 2021
Stem
Bing
Bing
Yang Fire
Yi
Yi
Yin Wood
Yi
Yi
Yin Wood
Xin
Xin
Yin Metal
Branch
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Hidden Stems
Gui
Ren Jia
Ding Ji Yi
Xin Ji Gui
Na Yin
Water in the Stream
Fire on Mountain
Metal in the Sand
Earth on the Wall
Flying Star 3 7 9 6
Hexagram
Water
6
3
Nourish
27
Wood
3
3
Advancement
35
Fire
7
6
Well
48
Water
1
3
Dimming
Light
36
Location N3 NW3 SW1 NE2
Group Xun Qian Zhen Kan
Out of Gua 1 2 7 1 3 7 6 8 9 4 6 8
Family
Heng-Yi
Sun-Xian
Pi-Tai
JiJi-WeiJi
Kan-Li
Zhen-Xun
Pi-Tai
JiJi-WeiJi
Activates Stars 8-6 1-3 2-7 3-1
Day Basic Info
12 Officers
5 - Stable
Dong Gong
***
28 Constellations 26 - Bow (Moon)
Yellow & Black Belt 2 - Bright Hall
Index KP1/3v1
145 / 13
Na Yin Fire on Mountain
24 Jie Qi 12 - Greater Heat
Jie Qi Start Date 2021-07-22 14:26
Jie Qi End Date 2021-08-07 06:50
Moon
十七
17
17 Aquarius ♒
0.57 Waning Gibbous
QMDJ Zhi Run Yin 4
QMDJ Chai Bu Yin 4
Day Stars
Good Bad
Jade House
Monthly Wealth
Sky Horse (Y)
Three Harmony
Yin Virtue
Big Mishap (Y)
Four Abandonment
Ji Capital Heaven Sha (Y)
Man Separator
Thunder
Activity
Groundbreaking
Networking
Renovation
Date
Hour
Day Special Info

Ten Spiritual Days

Good for meditation, contemplation, religious, metaphysical or spiritual activities. Suitable for seeking an answer for philosophical questions.

Good for meditation, contemplation, religious, metaphysical or spiritual activities. Suitable for seeking an answer for philosophical questions.

XKDG

He Tu

Wood
Ding/ Zhen/ 8
Hai/ Kun/ 8

Fire

Pig

16
Delight

XKDG

Combo 10

Fire
Xin/ Kan/ 7
Hai/ Kun/ 7

Metal

Pig

8
Alliance

XKDG

Combo 5-15

Fire
Ji/ Xun/ 2
Hai/ Kun/ 2

Earth

Pig

20
Observation

XKDG

7 Star Robbery

Water
Xin/ Kun/ 1
Chou/ Li/ 3

Metal

Ox

36
Dimming
Light

Stem Branch

Combination

Wood
Geng/ Li/ 3
Yin/ Li/ 1

Metal

Tiger

30
Fire

Stem 7K

Branch Clash

Wood
Xin/ Li/ 3
Si/ Qian/ 7

Metal

Snake

14
Great
Reward

Stem IW

Branch Clash

Wood
Ji/ Zhen/ 8
Si/ Qian/ 2

Earth

Snake

34
Great
Strength

Date: 2021-07-26
Flying Stars
SE S SW
E
8 5
6
2
4
4 1
2
7
9
6 3
4
9
2
7 4
5
1
3
9
Month
6
Year
7
Day
3
Hour
5
2 8
9
5
7
3 9
1
6
8
5 2
3
8
1
1 7
8
4
6
W
NE N NW
Date: 2021-07-26
Month Replace Month Hexagram Chart
SE S SW
E
5
9
4
Retreat
8
1
7
6
Well
4
3
8
2
Great Strength
6
4
2
3
Sincerity
7
6
9
7
Fellowship
9
8
6
6
Peel
2
9
3
6
Biting
3
2
1
3
Dimming Light
5
7
4
8
Trap
1
W
NE N NW
Date: 2021-07-26
Year Replace Year Hexagram Chart
SE S SW
E
8
6
4
Big Livestock
5
4
2
6
Dispersing
1
6
9
2
Without Wrongdoing
3
7
4
3
Great Exceeding
4
6
3
7
Great Reward
9
2
1
6
Humility
8
3
8
6
Abundance
9
5
3
3
Advancement
2
1
7
8
Regulate
7
W
NE N NW

Feng Shui of the Day: 2021-07-26
SE S SW
E
SE3 Day Breaker
SE3 Sky Horse
SW3 Robbery Sha
Five Yellow
3 Killings
N2 Peach Blossom
NW3 Grand Duke
NW3 Five Ghost
Happiness Sector
W
NE N NW
Feng Shui of the Month: 2021-07
SE S SW
E
SE3 Sky Horse
SW1 Grand Duke
SW3 Robbery Sha
3 Killings
NE1 Month Breaker
Five Yellow
N2 Peach Blossom
W
NE N NW
Feng Shui of the Year: 2021
SE S SW
E
Five Yellow
SE3 Annual Sha
SE1 Moon
S2 Peach Blossom
S2 Great Sun
S1 Duke Virtue
S2 Duke Branch Virtue
SW1 Year Breaker
SW3 Dragon Virtue
SW1 Great Moon
E2 Calamity Sha
3 Killings
W3 Duke Virtue Combo
NE1 Grand Duke
NE3 Robbery Sha
NE3 Sun
NW1 Wu Capital
NW3 Ji Capital
NW1 Five Ghost
NW1 Fortune Virtue
NW3 Sky Horse
W
NE N NW

Hours - 2021-07-26
0 - 1 1 - 3 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19 19 - 21 21 - 23 23 - 24
Bing
Bing
Ding
Ding
Wu
Wu
Ji
Ji
Geng
Geng
Xin
Xin
Ren
Ren
Gui
Gui
Jia
Jia
Yi
Yi
Bing
Bing
Ding
Ding
Wu
Wu
Zi
Zi
Chou
Chou
Yin
Yin
Mao
Mao
Chen
Chen
Si
Si
Wu
Wu
Wei
Wei
Shen
Shen
You
You
Xu
Xu
Hai
Hai
Zi
Zi
3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9
Water
Gen 6
Zhen 3
Nourish
27
Metal
Dui 4
Zhen 7
Following
17
Wood
Zhen 8
Li 6
Abundance
55
Fire
Kan 7
Dui 8
Regulate
60
Water
Kun 1
Qian 9
Unity
11
Wood
Li 3
Qian 7
Great Reward
14
Fire
Xun 2
Xun 1
Wind
57
Metal
Dui 4
Kan 8
Trap
47
Wood
Li 3
Kan 9
Not Yet Accomplished
64
Metal
Qian 9
Gen 4
Retreat
33
Water
Gen 6
Gen 1
Mountain
52
Wood
Zhen 8
Kun 8
Delight
16
Fire
Kan 7
Zhen 4
Beginning
3
N3 NE1 E1 E3 SE2 S1 SW1 SW3 SW3 W2 NW1 NW3 N3
Xun Zhen Kan Kan Kun Qian Xun Dui Li Qian Gen Zhen Kan
1 2 7 6 8 9 4 6 8 4 6 8 4 8 9 1 3 7 1 2 7 4 6 9 2 3 7 1 3 7 1 2 3 6 8 9 4 6 8
Heng-Yi
Sun-Xian
Zhen-Xun
Gen-Dui
Kan-Li
Zhen-Xun
Kan-Li
Gen-Dui
Pi-Tai
Qian-Kun
Kan-Li
Zhen-Xun
Kan-Li
Gen-Dui
JiJi-WeiJi
Pi-Tai
Sun-Xian
Gen-Dui
Qian-Kun
Zhen-Xun
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Produce In
Control In
Same
Produce Out
Produce In
Same
Produce Out
Control In
Same
Control In
Produce In
Same
Produce Out
8-6 8-4 3-8 4-7 9-1 9-3 2-2 7-4 7-3 6-9 6-6 1-8 8-7
White Tiger
Jade Hall
Heavenly Jail
Black Tortoise
Life Governor
Grappling Hook
Green Dragon
Bright Hall
Heavenly Punishment
Red Phoenix
Golden Lock
Precious Light
White Tiger
Heavenly Nobleman
Yin Noble
Prosperity Nobleman
Fortunate Hour
Month Breaker
Six Combo
Three Harmony
Wealth Hour
Stem Combo Hour
Sky Horse
Nobleman Rising Yin
5 Not Meet Hour
Stem Clash Hour
Day Breaker
Birth Hour
Road Emptiness
Three Harmony
Road Emptiness
Year Breaker
Heavenly Nobleman
Heavenly Officer
Heavenly Dazzling
Yang Noble
Group Emptiness
Day Harm
Nobleman Rising Yang
Group Emptiness
Prosperity Nobleman
Happy Spirit
Day Establish
Fortunate Hour
Day Punishment
Heavenly Nobleman
Yin Noble
2 7 9
1 3 5
6 8 4
1 6 8
9 2 4
5 7 3
9 5 7
8 1 3
4 6 2
8 4 6
7 9 2
3 5 1
7 3 5
6 8 1
2 4 9
6 2 4
5 7 9
1 3 8
5 1 3
4 6 8
9 2 7
4 9 2
3 5 7
8 1 6
3 8 1
2 4 6
7 9 5
2 7 9
1 3 5
6 8 4
1 6 8
9 2 4
5 7 3
9 5 7
8 1 3
4 6 2
8 4 6
7 9 2
3 5 1
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.